Đào vàng 2 người chơi [codeplay][/codeplay] [huongdan] Người chơi 1: Dùng để thả ngàm và để ném mìn
Người chơi 2: Dùng để thả ngàm và để ném mìn[/huongdan] [nguon]Nguồn gamedaovang.net[/nguon]

Nhận xét&Bình luận