Đào vàng Thợ mỏ[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng chuột click lên game để thả ngàm hoặc di chuyển xe của thợ[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận