Chinh phục ái tình[codeplay][/codeplay] [huongdan] Bạn dùng mũi tên hoặc click lên màn hình để bắn tên. Nhấn để ném mìn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận