Marksmen [codeplay][/codeplay] [huongdan] Bạn dùng phím để di chuyển
Chuột để nhắm và bắn
1-4 để lựa chọn vũ khí
R - Tải nạp đạn
[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận