Pencat silat[codeplay][/codeplay] [huongdan] Sử dụng phím và phím để đánh, các phím mũi tên để di chuyển. [/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận