Street fighter II [codeplay][/codeplay] [huongdan] Dùng mũi tên để di chuyển nhân vật của bạn. S,D,F để đấm và X,C,V để đá. Streeet Fighter bản Champion có 12 nhân vật cho bạn lựa chọn[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận