[codeplay][/codeplay] [huongdan]Mục đích là để điền vào các lưới điện nên mỗi cột, mỗi hàng và mỗi hộp 3x3 chứa các chữ số 1 đến 9.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận