Truy quét khung bố[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ những tên khủng bố.

Cách chơi: Sử dụng chuột để ngắm và bắn.[/huongdan] [nguon]Nguồn game.24h.com.vn[/nguon]

Nhận xét&Bình luận