Ultimate Force 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Bạn dùng chuột để điều khiển chọn mục tiêu.
Phím 1-4 để chọn vũ khí[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận