Metal Slug: Death Defense[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Phím để ngắm và bắn
Phím để thay đổi vũ khí[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận