Bảo vệ biên cương[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bày binh bố trận dàn quân để đón lõng bọn giặc xâm lược. Đánh cho chúng không còn mảnh giáp nào

Cách chơi: sử dụng chuột để thao tác[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận