Máy bay giấy[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là phi máy bay giấy đi thật xa.

Cách chơi: Giữ chuột để cầm máy bay.

Kéo chuột sau đó thả ra để phi máy bay.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận