Phòng thực nghiệm chết[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trong trò chơi hành động này, bạn sẽ phải bắn hạ từng vệ sĩ và tìm đường thoát khỏi phòng thực nghiệm chết chóc. Cách chơi: Sử dụng chơi game.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận