Khan Kluay - Kids War[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Send as many elephants as you can to your enemy's camp to win. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận