Truy quét khủng bố 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ khủng bố ở mỗi màn.

Cách chơi: Sử dung chuột để ngắm và bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận