Truy quét khủng bố 3[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ khủng bố ở mỗi màn chơi.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận